Yoko

All sides of Injection
It is currently 2019-07-23 20:47:56

All times are UTC+02:00
Post new topic  Reply to topic  [ 8 posts ] 
Author Message
PostPosted: 2009-03-13 14:07:51 
Offline

Joined: 2008-05-29 17:10:29
Posts: 13
Вот такой скрипт на копку скалы в Брите:

Code:
#####
#÷àð õîäèò êàïàåò â ãîðîäå Áðèòàíèè âäîëü ñêàëû
#êàê îáêàïàë ñêàëó, îáêàïûâàåò åùå ðàçîê
#çàòåì èäåò è ïëàâèò âñþ ðóäó âûêàïàííóþ
#ïîòîì èäåò ê áàíêó è äåëàåò èç èíãîâ îòìû÷êè
#ïîòîì èäåò è ïðîäàåò âñå ýòè îòìû÷êè âåíäîðó
#ïîòîì âûêëàäûâàåò çîëîòî, âîçâðàùàåòñÿ ê ñêàëå è îïÿòü 25
######
#íàñòðîéêè òóò î÷åíü ïðîñòûå:
#1)íàäî ñîçäàòü buy/sell ëèñò ñ èìåíåì lp äëÿ ïðîäàæè îòìû÷åê
#2)âïèñàòü òèï êèðêè/ëîïàòû ïðèìåðíî 150 ñòðîêà â ñêðèïòå
#3)ïîëîæèòü â áàíê èíñòðóìåíò äëÿ òèíêåðñòâà
######
#çàìå÷àíèÿ!!!
#1)÷àð äåëàåò îòìû÷êè ïîýòîìó ñêèëë òèíêåðà íóæåí >48,5
#2)÷àð ðàáîòàåò ñ ñóíäóêîì áàíêà, ïîýòîìó íåëüçÿ äîïóñêàòü
#  ÷òîáû ñóíäóê áàíêà çàêðûâàëñÿ, ëó÷øå çàïóñòèòü ñêðèïò
#  è íå òðîãàòü åãî, ìîæíî òîêà îáùàòüñÿ ïðîäîëæàòü áåç ïðîáëåì
#3)ñêðèïò íàäî çàïóñêàòü, êîãäà âû â êîîðäèíàòàõ 1459-1510
#4)÷àð 2 ðàçà îáêàïûâàåò ñêàëó - ýòî ïðèìåðíî 550 îðîâ ðóäû, ÷òî
#  ñîîòâåòñòâóåò ñèëå ïðèìåðíî â 140 òàê ÷òî åñëè ñèëà ÷àðà ìåíüøå
#  ÷åì 140 ìîæåò âûïàäàòü ðóäà ïðè êîïàíèè
######
#from GimFlex aka Question with smile again)
######

sub main()
 while not uo.dead()
  gomine()
  gominback()
  gomine()
  gosmelt()
  smeltore()
  gobank()
  unloadiron()
tinkering()
  gosell()
  sellvendor()
  goungold()
  unloadgold()
  gomaxback()
 wend
endsub

Sub gomine()
  go(1459,1510,1)
  go(1458,1507,1)
  go(1457,1506,1)
  go(1455,1505,1)
  go(1452,1506,1)
  go(1450,1509,1)
  go(1450,1512,1)
  go(1450,1513,1)
  go(1448,1515,1)
  go(1451,1517,1)
  go(1452,1519,1)
  go(1451,1521,1)
  go(1448,1522,1)
  go(1445,1523,1)
  go(1445,1525,1)
  go(1447,1527,1)
  go(1448,1528,1)
  go(1450,1530,1)
  go(1452,1529,1)
  go(1454,1529,1)
endsub

Sub gosmelt()
  go(1432,1542,0)
  go(1426,1556,0)
endsub

Sub gobank()
  go(1430,1570,0)
  go(1438,1583,0)
  go(1425,1592,0)
  go(1425,1622,0)
  go(1420,1631,0)
  go(1420,1668,0)
  go(1436,1671,0)
  go(1435,1680,0)
endsub

Sub gomaxback()
  go(1435,1669,0)
  go(1420,1669,0)
  go(1420,1631,0)
  go(1425,1592,0)
  go(1438,1583,0)
  go(1430,1570,0)
  go(1430,1536,0)
  go(1445,1515,0)
  go(1453,1502,0)
  go(1460,1505,0)
endsub

Sub gominback()
  go(1446,1533,0)
  go(1441,1524,0)
  go(1447,1504,0)
  go(1460,1504,0)
endsub

Sub gosell()
 var dver='0x400009D9'
  go(1435,1658,0)
  go(1432,1658,0)
  while uo.getx('self')>=1432
   uo.useobject(dver)
   wait(500)
   uo.press(36)
   wait(200)
   uo.press(36)
   wait(200)
   uo.press(36)
   wait(200)
  wend
  go(1426,1655,0)
endsub

Sub goungold()
 var dver='0x400009D9'
  go(1430,1658,0)
  while uo.getx('self')<=1430
   uo.useobject(dver)
   wait(500)
   uo.press(39)
   wait(200)
   uo.press(39)
   wait(200)
   uo.press(39)
   wait(200)
  wend
  go(1435,1680,0)
endsub

Sub sellvendor()
 var vendor="Taima"
 uo.set('buydelay','4000')
 uo.set('maxsell','200')
 uo.findtype('0x14FB','-1','backpack')
 while uo.findcount()
  uo.sell('lp',vendor)
  wait(4000)
  uo.findtype('0x14FB','-1','backpack')
 wend
endsub

Sub kopka()
 var kirka='0x0F39'
 var i,j,x,y,z
 var ms1="Try mining"
 var ms2="You put"
 var ms3="There is no ore"
 var ms4="You loosen"
 x=uo.getx('self')
 y=uo.gety('self')
 z=uo.getz('self')
 hiding()
 for i=-1 to 1
  for j=-1 to 1
   repeat
    uo.deletejournal()
    uo.waittargettile(0,x+i,y+j,z)
    uo.usetype(kirka)
    repeat
     wait(100)
    until uo.injournal(ms1) or uo.injournal(ms2) or uo.injournal(ms3) or uo.injournal(ms4)
   until uo.injournal(ms1) or uo.injournal(ms3)
  next
 next
endsub

Sub unloadiron()
 uo.findtype('0x1BEF','-1','backpack')
 while uo.findcount()
  uo.say("bank")
  wait(1000)
  uo.findtype('0x1BEF','-1','backpack')
  if uo.findcount() then
   uo.moveitem('finditem','all','lastcontainer')
  endif
  uo.findtype('0x1BEF','-1','backpack')
 wend
endsub

Sub unloadgold()
 uo.findtype('0x0EED','-1','backpack')
 while uo.findcount()
  uo.say("bank")
  wait(1000)
  uo.findtype('0x0EED','-1','backpack')
  if uo.findcount() then
   uo.moveitem('finditem','all','lastcontainer')
  endif
  uo.findtype('0x0EED','-1','backpack')
 wend
endsub

Sub hiding()
 var ms1="You have hidden"
 var ms2="You can't"
 repeat
  uo.deletejournal()
  uo.useskill('Hiding')
  repeat
   wait(100)
  until uo.injournal(ms1) or uo.injournal(ms2)
 until uo.injournal(ms1)
endsub

Sub smeltore()
 uo.findtype('0x19B9','-1','backpack')
 while uo.findcount()
  uo.useobject('finditem')
  wait(500)
  uo.findtype('0x19B9','-1','backpack')
 wend
endsub

sub tinkering()
 var bank
 var ms1="You put"
 var ms2="Tinkering failed"
 uo.cancelmenu()
 uo.automenu('Tinkering','Tools')
 uo.automenu('Tools','lockpick (1 iron ingot)')
 uo.say("bank")
 wait(1000)
 bank=uo.getserial('lastcontainer')
 uo.findtype('0x1EBC','-1',bank)
 if uo.findcount() then
  uo.moveitem('finditem','all','backpack')
 endif
 uo.findtype('0x1BEF','-1',bank)
 while uo.findcount()
  uo.moveitem('finditem','30','backpack')
  wait(1000)
  uo.findtype('0x1BEF','-1','backpack')
  while uo.findcount()
   uo.deletejournal()
   uo.usetype('0x1EBC')
   repeat
    wait(100)
   until uo.injournal(ms1) or uo.injournal(ms2)
   uo.findtype('0x1BEF','-1','backpack')
  wend
  uo.findtype('0x14FB','-1','backpack')
  if uo.findcount() then
   uo.moveitem('finditem','all',bank)
  endif
  uo.findtype('0x1BEF','-1',bank)
 wend
 uo.findtype('0x1EBC','-1','backpack')
 if uo.findcount() then
  uo.moveitem('finditem','all',bank)
 endif
 uo.findtype('0x14FB','-1',bank)
 if uo.findcount() then
  uo.moveitem('finditem','all','backpack')
  wait(700)
 endif
endsub

Sub go(x,y,k)
   VAR i
   VAR dir,ldir,rdir,key,olddir
   VAR dx,dy,Exit=0
   VAR CacheLimit=9,CacheIndex="Text"
   DIM CacheX[10], CacheY[10]     
   CacheX[0]="Test"
   While Exit<>1   
         dx=x-UO.GetX()
         dy=y-UO.GetY()
         If dx==0 AND dy==0 Then
            Exit=1
         Endif     
      If dx<>0 AND dy<>0 Then
         If dx>0 AND dy>0 Then ; GoSE
            dir=3
            ldir=2
            rdir=4
            key=40 ; DownArrow
            olddir=UO.GetDir()
            If StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key) Then
               If olddir==2 Then ; GoNE
                  dir=1
                  ldir=0
                  rdir=1
                  key=39 ; RightArrow
                  While UO.GetDir()<>1
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSW
                  dir=5
                  ldir=5
                  rdir=6
                  key=37 ; LeftArrow
                  While UO.GetDir()<>5
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
         If dx>0 AND dy<0 Then ; GoNE
            dir=1
            ldir=0
            rdir=2
            key=39 ; RightArrow
            olddir=UO.GetDir()
            If StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key) Then
               If olddir==0 Then ; GoWN
                  dir=7
                  ldir=6
                  rdir=7
                  key=38 ; UpArrow
                  While UO.GetDir()<>7
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSE
                  dir=3
                  ldir=3
                  rdir=4
                  key=40 ; DownArrow
                  While UO.GetDir()<>3
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
         If dx<0 AND dy>0 Then ; GoSW
            dir=5
            ldir=4
            rdir=6
            key=37 ; LeftArrow
            olddir=UO.GetDir()
            If StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key) Then
               If olddir==6 Then ; GoWN
                  dir=7
                  ldir=7
                  rdir=0
                  key=38 ; UpArrow
                  While UO.GetDir()<>7
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSE
                  dir=3
                  ldir=2
                  rdir=3
                  key=40 ; DownArrow
                  While UO.GetDir()<>3
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
         If dx<0 AND dy<0 Then ; GoWN
            dir=7
            ldir=6
            rdir=0
            key=38 ; UpArrow
            olddir=UO.GetDir()
            If StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key) Then
               If olddir==0 Then ; GoNE
                  dir=1
                  ldir=1
                  rdir=2
                  key=39 ; RightArrow
                  While UO.GetDir()<>1
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSW
                  dir=5
                  ldir=4
                  rdir=5
                  key=37 ; LeftArrow
                  While UO.GetDir()<>5
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
      Endif     
      If dx<>0 AND dy==0 Then
         If dx>0 Then ; GoE
            dir=2
            key=34 ; PgDown
            olddir=UO.GetDir()
            If StepEdit(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,key) Then
               If olddir==2 Then ; GoSE
                  dir=3
                  ldir=3
                  rdir=4
                  key=40 ; DownArrow
                  While UO.GetDir()<>3
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoNE
                  dir=1
                  ldir=1
                  rdir=0
                  key=39 ; RightArrow
                  While UO.GetDir()<>1
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif           
         If dx<0 Then ; GoW
            dir=6
            key=36 ; Home key
            olddir=UO.GetDir()
            If StepEdit(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,key) Then
               If olddir==0 Then ; GoWN
                  dir=7
                  ldir=7
                  rdir=0
                  key=38 ; UpArrow
                  While UO.GetDir()<>7
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSW
                  dir=5
                  ldir=4
                  rdir=5
                  key=37 ; LeftArrow
                  While UO.GetDir()<>5
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
      Endif
      If dx==0 AND dy<>0 Then
         If dy>0 Then ; GoS
            dir=4
            key=35 ; End
            If StepEdit(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,key) Then
               If olddir==2 Then ; GoSE
                  dir=3
                  ldir=2
                  rdir=3
                  key=40 ; DownArrow
                  While UO.GetDir()<>3
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSW
                  dir=5
                  ldir=6
                  rdir=5
                  key=37 ; LeftArrow
                  While UO.GetDir()<>5
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif           
         If dy<0 Then ;GoN
            dir=0
            key=33 ; PgUp
            olddir=UO.GetDir()
            If StepEdit(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,key) Then
               If olddir==2 Then ; GoNE
                  dir=1
                  ldir=1
                  rdir=2
                  key=39 ; RightArrow
                  While UO.GetDir()<>1
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoWN
                  dir=7
                  ldir=7
                  rdir=6
                  key=38 ; UpArrow
                  While UO.GetDir()<>7
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
      Endif
   Wend
   if k==1 then
    kopka()
   endif
end sub


Sub StepEdit(x,y,dir,key)
   VAR walkwait=100
   VAR ErrLevel=0
   If UO.GetDir()<>dir Then
      UO.Press(key)
      wait(walkwait)
      If UO.GetDir()<>dir Then
         CheckLag()
      Endif
   Endif
   UO.Press(key)
   wait(walkwait)
   If x==UO.GetX() AND y==UO.GetY() Then
      CheckLag()
      If x==UO.GetX() AND y==UO.GetY() Then
         ErrLevel=1
      Endif
   Endif
   Return ErrLevel
endsub


Sub StepArrow(x,y,dir,ldir,rdir,key)
   VAR walkwait=100
   VAR ErrLevel=0
   If UO.GetDir()<>dir Then
      UO.Press(key)
      wait(walkwait)
      If UO.GetDir()<>dir AND UO.GetDir()<>ldir AND UO.GetDir()<>rdir Then
         CheckLag()
      Endif
   Endif
   If UO.GetX()==x AND UO.GetY()==y Then
      UO.Press(key)
      wait(walkwait)
      If UO.GetDir()==dir AND UO.GetX()==x AND UO.GetY()==y Then
         CheckLag()
         If UO.GetDir()==dir AND UO.GetX()==x AND UO.GetY()==y Then         
            ErrLevel=1
         Endif
      Endif
   Endif
   Return ErrLevel
endsub

Sub CheckLag()
   UO.DeleteJournal()
   UO.Click('backpack')
   repeat
      Wait(50)
   until UO.InJournal('backpack')
endsub


в общем, чар как есть капает в 2 круга, потом плавит, потом идет скидывает в банк инготы, потом делает локпики, но после, он просто закрывает банк, и пустой идет к вендору, потом к банку просто подойдет и даже не скажет bank и дальше обратно к скале.

Где тут ошибка, чтобы он брал локпики (отмычки) и продавал их, а потом все-таки скидывал золото в банк, и уже после возвращался к скале?.

PS простите за каракули.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2009-08-15 10:29:34 
Offline

Joined: 2009-08-10 10:28:42
Posts: 34
народ а зделайте этот скрипт чтобы чар тупа капал поэтим кардинатам и всё не чё не плави не ходил в банк а тупа капал
:D если вас конечно не затруднит :oops:


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2009-08-25 09:05:46 
Offline

Joined: 2009-06-12 20:10:00
Posts: 240
Location: Vasa Smerti(RASToMAN) DRW
HeBbIHocuM wrote:
народ а зделайте этот скрипт чтобы чар тупа капал поэтим кардинатам и всё не чё не плави не ходил в банк а тупа капал
:D если вас конечно не затруднит :oops:Code:
ПРОБУЙ


Code:
sub main()
 while not uo.dead()
  gomine()
  gominback()
  gomine()
  gominback()
 wend
endsub

Sub gomine()
  go(1459,1510,1)
  go(1458,1507,1)
  go(1457,1506,1)
  go(1455,1505,1)
  go(1452,1506,1)
  go(1450,1509,1)
  go(1450,1512,1)
  go(1450,1513,1)
  go(1448,1515,1)
  go(1451,1517,1)
  go(1452,1519,1)
  go(1451,1521,1)
  go(1448,1522,1)
  go(1445,1523,1)
  go(1445,1525,1)
  go(1447,1527,1)
  go(1448,1528,1)
  go(1450,1530,1)
  go(1452,1529,1)
  go(1454,1529,1)
endsubSub gominback()
  go(1446,1533,0)
  go(1441,1524,0)
  go(1447,1504,0)
  go(1460,1504,0)
endsub


Sub kopka()
 var kirka='0x0F39'
 var i,j,x,y,z
 var ms1="Try mining"
 var ms2="You put"
 var ms3="There is no ore"
 var ms4="You loosen"
 x=uo.getx('self')
 y=uo.gety('self')
 z=uo.getz('self')
 hiding()
 for i=-1 to 1
  for j=-1 to 1
   repeat
    uo.deletejournal()
    uo.waittargettile(0,x+i,y+j,z)
    uo.usetype(kirka)
    repeat
     wait(100)
    until uo.injournal(ms1) or uo.injournal(ms2) or uo.injournal(ms3) or uo.injournal(ms4)
   until uo.injournal(ms1) or uo.injournal(ms3)
  next
 next
endsub

Sub hiding()
 var ms1="You have hidden"
 var ms2="You can't"
 repeat
  uo.deletejournal()
  uo.useskill('Hiding')
  repeat
   wait(100)
  until uo.injournal(ms1) or uo.injournal(ms2)
 until uo.injournal(ms1)
endsubSub go(x,y,k)
   VAR i
   VAR dir,ldir,rdir,key,olddir
   VAR dx,dy,Exit=0
   VAR CacheLimit=9,CacheIndex="Text"
   DIM CacheX[10], CacheY[10]     
   CacheX[0]="Test"
   While Exit<>1   
         dx=x-UO.GetX()
         dy=y-UO.GetY()
         If dx==0 AND dy==0 Then
            Exit=1
         Endif     
      If dx<>0 AND dy<>0 Then
         If dx>0 AND dy>0 Then ; GoSE
            dir=3
            ldir=2
            rdir=4
            key=40 ; DownArrow
            olddir=UO.GetDir()
            If StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key) Then
               If olddir==2 Then ; GoNE
                  dir=1
                  ldir=0
                  rdir=1
                  key=39 ; RightArrow
                  While UO.GetDir()<>1
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSW
                  dir=5
                  ldir=5
                  rdir=6
                  key=37 ; LeftArrow
                  While UO.GetDir()<>5
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
         If dx>0 AND dy<0 Then ; GoNE
            dir=1
            ldir=0
            rdir=2
            key=39 ; RightArrow
            olddir=UO.GetDir()
            If StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key) Then
               If olddir==0 Then ; GoWN
                  dir=7
                  ldir=6
                  rdir=7
                  key=38 ; UpArrow
                  While UO.GetDir()<>7
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSE
                  dir=3
                  ldir=3
                  rdir=4
                  key=40 ; DownArrow
                  While UO.GetDir()<>3
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
         If dx<0 AND dy>0 Then ; GoSW
            dir=5
            ldir=4
            rdir=6
            key=37 ; LeftArrow
            olddir=UO.GetDir()
            If StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key) Then
               If olddir==6 Then ; GoWN
                  dir=7
                  ldir=7
                  rdir=0
                  key=38 ; UpArrow
                  While UO.GetDir()<>7
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSE
                  dir=3
                  ldir=2
                  rdir=3
                  key=40 ; DownArrow
                  While UO.GetDir()<>3
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
         If dx<0 AND dy<0 Then ; GoWN
            dir=7
            ldir=6
            rdir=0
            key=38 ; UpArrow
            olddir=UO.GetDir()
            If StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key) Then
               If olddir==0 Then ; GoNE
                  dir=1
                  ldir=1
                  rdir=2
                  key=39 ; RightArrow
                  While UO.GetDir()<>1
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSW
                  dir=5
                  ldir=4
                  rdir=5
                  key=37 ; LeftArrow
                  While UO.GetDir()<>5
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
      Endif     
      If dx<>0 AND dy==0 Then
         If dx>0 Then ; GoE
            dir=2
            key=34 ; PgDown
            olddir=UO.GetDir()
            If StepEdit(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,key) Then
               If olddir==2 Then ; GoSE
                  dir=3
                  ldir=3
                  rdir=4
                  key=40 ; DownArrow
                  While UO.GetDir()<>3
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoNE
                  dir=1
                  ldir=1
                  rdir=0
                  key=39 ; RightArrow
                  While UO.GetDir()<>1
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif           
         If dx<0 Then ; GoW
            dir=6
            key=36 ; Home key
            olddir=UO.GetDir()
            If StepEdit(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,key) Then
               If olddir==0 Then ; GoWN
                  dir=7
                  ldir=7
                  rdir=0
                  key=38 ; UpArrow
                  While UO.GetDir()<>7
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSW
                  dir=5
                  ldir=4
                  rdir=5
                  key=37 ; LeftArrow
                  While UO.GetDir()<>5
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
      Endif
      If dx==0 AND dy<>0 Then
         If dy>0 Then ; GoS
            dir=4
            key=35 ; End
            If StepEdit(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,key) Then
               If olddir==2 Then ; GoSE
                  dir=3
                  ldir=2
                  rdir=3
                  key=40 ; DownArrow
                  While UO.GetDir()<>3
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoSW
                  dir=5
                  ldir=6
                  rdir=5
                  key=37 ; LeftArrow
                  While UO.GetDir()<>5
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif           
         If dy<0 Then ;GoN
            dir=0
            key=33 ; PgUp
            olddir=UO.GetDir()
            If StepEdit(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,key) Then
               If olddir==2 Then ; GoNE
                  dir=1
                  ldir=1
                  rdir=2
                  key=39 ; RightArrow
                  While UO.GetDir()<>1
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Else ; GoWN
                  dir=7
                  ldir=7
                  rdir=6
                  key=38 ; UpArrow
                  While UO.GetDir()<>7
                     StepArrow(UO.GetX(),UO.GetY(),dir,ldir,rdir,key)
                  Wend
               Endif
            Endif
         Endif
      Endif
   Wend
   if k==1 then
    kopka()
   endif
end sub


Sub StepEdit(x,y,dir,key)
   VAR walkwait=100
   VAR ErrLevel=0
   If UO.GetDir()<>dir Then
      UO.Press(key)
      wait(walkwait)
      If UO.GetDir()<>dir Then
         CheckLag()
      Endif
   Endif
   UO.Press(key)
   wait(walkwait)
   If x==UO.GetX() AND y==UO.GetY() Then
      CheckLag()
      If x==UO.GetX() AND y==UO.GetY() Then
         ErrLevel=1
      Endif
   Endif
   Return ErrLevel
endsub


Sub StepArrow(x,y,dir,ldir,rdir,key)
   VAR walkwait=100
   VAR ErrLevel=0
   If UO.GetDir()<>dir Then
      UO.Press(key)
      wait(walkwait)
      If UO.GetDir()<>dir AND UO.GetDir()<>ldir AND UO.GetDir()<>rdir Then
         CheckLag()
      Endif
   Endif
   If UO.GetX()==x AND UO.GetY()==y Then
      UO.Press(key)
      wait(walkwait)
      If UO.GetDir()==dir AND UO.GetX()==x AND UO.GetY()==y Then
         CheckLag()
         If UO.GetDir()==dir AND UO.GetX()==x AND UO.GetY()==y Then         
            ErrLevel=1
         Endif
      Endif
   Endif
   Return ErrLevel
endsub

Sub CheckLag()
   UO.DeleteJournal()
   UO.Click('backpack')
   repeat
      Wait(50)
   until UO.InJournal('backpack')
endsub


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2009-08-25 22:31:28 
Offline

Joined: 2009-02-28 15:02:09
Posts: 42
Location: Украина
àð äåëàåò îòìû÷êè ïîýòîìó? ñ ñóíäóêîì áàíêà, ïîýòîìó íåëüçÿ äîïóñêàòü.
òîáû ñóíäóê áàíêà çàêðûâàëñÿ, ëó÷øå çàïóñòèòü ñêðèï...

_________________
///


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2009-08-26 05:59:58 
Offline
Expert!
User avatar

Joined: 2006-02-07 08:51:40
Posts: 1348
Location: г. Старый Оскол
DreadLord wrote:
àð äåëàåò îòìû÷êè ïîýòîìó? ñ ñóíäóêîì áàíêà, ïîýòîìó íåëüçÿ äîïóñêàòü.
òîáû ñóíäóê áàíêà çàêðûâàëñÿ, ëó÷øå çàïóñòèòü ñêðèï...

Holy Shit ! :shock: :shock:


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2009-08-26 06:53:15 
Offline
User avatar

Joined: 2009-05-28 09:58:28
Posts: 2794
Location: Иваново
Kynep wrote:
DreadLord wrote:
àð äåëàåò îòìû÷êè ïîýòîìó? ñ ñóíäóêîì áàíêà, ïîýòîìó íåëüçÿ äîïóñêàòü.
òîáû ñóíäóê áàíêà çàêðûâàëñÿ, ëó÷øå çàïóñòèòü ñêðèï...

Holy Shit ! :shock: :shock:


видимо это ответ на 1 пост. :roll:

почему никто непользуется блокнотом или просмотрщиками из тотал командера? :x

_________________
Image
YokoInjection CodeSweeper
Ошибка "Unhandled exception in parser"


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2009-11-11 14:41:18 
Offline

Joined: 2006-02-13 19:46:11
Posts: 19
в обоих скриптах "Try mining in rock" и всё тут..
ктонибудь ещё с этим сталкивался и как решить эту проблему ?


Top
   
PostPosted: 2019-04-12 15:23:26 
Offline

Joined: 2019-04-12 14:38:17
Posts: 1
Понимаю, что йоко уже не тот, как и дрв, как и уо, но попытаю удачу. Попробовал тоже скрипт из 1го поста. И все то же самое - не продает. После запуска никаких действий не воспринималось. Влияет ли версия инжекта на работоспособность?

PS. по наблюдениям похоже, что чар просто не успевает взять крафт из банка, т.к после завершения процесса тинкеринга, сразу начинает топать к вендору продавать, но банк закрывается. Как это исправить то?


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 8 posts ] 

All times are UTC+02:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited