Yoko

All sides of Injection
It is currently 2018-10-20 01:00:45

All times are UTC+02:00
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 2 posts ] 
Author Message
PostPosted: 2007-11-07 19:13:25 
Offline

Joined: 2007-11-03 17:15:07
Posts: 8
Подправт позязя )
Вот скрипт на Ламбер + Ходилка.Но у меня такая проблема - когда запускаю ламбер, ходилка включается автоматом.Но только работает до 1 дерева.Как начинает рубить - ходилка отключается.И вырубив дерево он просто тупо стоит =)Как зделать чтобы когда он вырубил дерево , то продолжил идти дальше рубить деревья =)

Code:
#Lumbjacking ñ àâòîïîèñêîì äåðåâèé (c) Destruction, v1.0 
var hatchet = "0x0EC2"
Sub searchTree()
   var i, x, y, t, max_distance = 24
   for i = 1 to -1
      for x = -i to i
         for y = -i to i
            if NOT uo.getGlobal( 't:' + str( uo.getX() + x ) + "," + str( uo.getY() + y ) ) == "empty" then
               t = IsTreeTile( uo.getX() + x, uo.getY() + y )
               if not t == false then
                  uo.setGlobal( "tree_x", str( uo.getX() + x ) )
                  uo.setGlobal( "tree_y", str( uo.getY() + y ) )
                  uo.setGlobal( "tree_t", str( t ) )
                  x = i
                  y = i
                  i = -1
               endif
            endif
         next
      next
      if i == max_distance then
         i = -1
      endif
   next
endsub

sub autoLumber()
   searchTree()
   doMineTree()
endsub

Sub doMineTree()
   var x, y, t
   var end = "appears immune|nothing here|reach this"
   var try = "You put|fail"
   repeat
      x = val( uo.getGlobal( "tree_x" ) )
      y = val( uo.getGlobal( "tree_y" ) )
      t = val( uo.getGlobal( "tree_t" ) )
      uo.setGlobal( 't:' + str( x ) + "," + str( y ), "empty" )
      uo.exec( "exec searchTree" )
      Walker( x, y, 1 )
      repeat
         if uo.waiting() then
            uo.canceltarget()
         endif
         deljournal( try + "|" + end )
         uo.waittargettile( str( t ), str( x ), str( y ), str( uo.getZ() ) )
         uo.usetype( hatchet )
         repeat
            wait( 100 )
         until uo.injournal( try + "|" + end )
      until uo.injournal( end )
      while uo.getGlobal( "tree_x" ) == str( x ) && uo.getGlobal( "tree_y" ) == str( y )
         wait( 100 )
      wend
   until false
endsub

Sub deljournal( msg )
   while uo.injournal( msg )
      uo.setjournalline( uo.injournal( msg ) -1, '' )
   wend
endsub

Sub IsTreeTile( x, y )
   var i, tree_count = 20
   DIM tree[ val( str( tree_count ) ) ]
   tree[0] = 3274
   tree[1] = 3275
   tree[2] = 3276
   tree[3] = 3277
   tree[4] = 3280
   tree[5] = 3283
   tree[6] = 3286
   tree[7] = 3289
   tree[8] = 3291
   tree[9] = 3292
   tree[10] = 3294
   tree[11] = 3295
   tree[12] = 3296
   tree[13] = 3299
   tree[14] = 3302
   tree[15] = 3394
   tree[16] = 3395
   tree[17] = 3417
   tree[18] = 3440
   tree[19] = 3461
   for i = 0 to tree_count -1
      if uo.privategettile( x, y, -1, tree[i], tree[i] ) then
         return tree[i]
      endif
   next
   return false
endsub
########################################## ÕÎÄÈËÊÀ 3 ##########################
#var Prec=3 # Êàê áëèçêî ñëåäóåò ïîäîéòè ê öåëè (Precision)
#var MaxTraceDistance=15 # Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà îáõîäà. Æåëàòåëüíî ñòàâèòü ñ ðàñ÷åòà âîçìîæíûõ ïðåïÿòñâèé. Åñëè ñòàâèòü î÷åíü #áîëüøèå ÷èñëà, êîäèëêà ìîæåò ïîéòè â îáõîä ïîë ìèðà ÷òîáû äîéòè ê ñîñåäíåìó äåðåâó.
#var Speed=2 # Äëèíà øàãà. Ñêîëüêî øàãîâ äåëàòü çà ðàç. Âûøå 3 ñòàâèòü ñìûñëà íåò. Òîåñòü òóïîå óìíîæåíèå øàãîâ. Äëÿ ëàìáåðà #èäåàëüíî 3, äëÿ ìàéíèíãà - 1.
#var StepTimeOut=400 # Åñëè óïåðëèñü â íåîïîçíàííûé îáüåêò, ñêîëüêî ìñåê æäàòü ñäâèãà ñ ìåñòà. Åñëè ïî ïðîñòîìó - òàéìàóò #øàãà. Åñëè ïîñòàâèòü ñèëüíî ìàëåíüêèå, õîäèëêà íà÷íåò òðàññèðîâàòü ïóñòûå ìåñòà.
#UO.SetGlobal("Logging","1")  # - ïîêàçûâàòü îòëàäî÷íûå ñîîáùåíèÿ.
#UO.SetGlobal("BlindWalk","0") # - íå èñïîëüçîâàòü ïðîâåðêó òàéëîâ, à èñïîëüçîâàòü õîäüáó íàîùóïü. Äëÿ ìàéíèíãà ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ #ÂÊËÞ×ÈÒÜ.
#Â ôóíêöèè IsPass, ñîäåðæèòüñÿ ñïèñîê ïðîõîäèìûõ òàéëîâ.

#Walker(X,Y,Prec) - èäåì ê öåëè ñ êîîðäèíàòàìè X,Y. Íè÷åãî íå âîçâðàùàåò.
#Tracer(StartDir,Direction) - òðàññèðîâêà 1 øàãà. Âîçâðàùàåò íàïðàâëåíèå ïî êîòîðîìó ïîëó÷èëîñü ñäâèíóòüñÿ ñ ìåñòà. StartDir #- íàïðàâëåíèå ïîñëåäíåãî äâèæåíèÿ, Direction (-1 èëè +1) íàïðàâëåíèå îáõîäà. -1 - ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå, +1 ïðîòèâ ÷àñîâîé #ñòðåëêè. Íàïðàâëåíèÿ ñêðèïò èñïîëüçóåò ëè÷íîãî ôîðìàòà:
#1 - âëåâî âíèç
#2 - âíèç
#3 - âïðàâî âíèç
#4 - âïðàâî
#5 - âïðàâî ââåðõ
#6 - ââåðõ
#7 - âëåâî ââåðõ
#8 - âëåâî
#Tracer(StartDir,Direction) - èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ðûáàëêè âäîëü áåðåãà òàê êàê îíà áóäåò îáõîäèòü áåðåã áåñêîíå÷íî (1 #çàïóñê ôóíêöèè = 1 øàã îáõîäà).
#####################################################
# WW  W  WW   AA    LL     Kk KK  EE  EE  RRR       #
# WW  W  WW  AA A   LL     Kk K   EEE     R  R      #
# WW  W  WW  AA A   LL     KKK    EEEEE   R R       #
# WW WW  WW  AAAA   LL     KKK    EEE     RRR       #
#  WWW WWW  AA   A   LLLL  KK Kk  EE  EE  R  RR     #
####################################################
#var Prec=0
var MaxTraceDistance=10
var Speed=2
var StepTimeOut=300

Sub Walker(GoX,GoY,Prec)
  UO.SetGlobal("Logging","0")
  UO.SetGlobal("BlindWalk","0")
  var LastDir
  UO.SetGlobal("GlobalGoX",str(GoX))
  UO.SetGlobal("GlobalGoY",str(GoY))
  while not IsEnd(GoX,GoY,Prec)
    LogInfo('Just walking')
    LastDir=GoUntilHit(GoX,GoY,Prec)
    if not IsEnd(GoX,GoY,Prec) then
      LogInfo('Tracing')
      FullAroundTrace(LastDir,GoX,GoY,Prec)
    end if
  wend
end sub

Sub FullAroundTrace(StartDir,GoX,GoY,Prec)
  var LineX=UO.GetX()
  var LineY=UO.GetY()
  var CurDir=StartDir
  var Direction=CountDirection(GoX,GoY,CurDir,Prec)
  var StartX,StartY
  var MovesDone=0
  repeat
    StartX=UO.GetX()
    StartY=UO.GetY()
    CurDir=Tracer(CurDir,Direction,Prec)
    if (CurDir==GetDir(GoX,GoY,Prec)) then
      return
    endif
    if MovesDone>0 and PrevMoveCross(GetDirToDir(UO.GetDir(),Prec),LineX,LineY,GoX,GoY,StartX,StartY,Prec) then
      return
    end if
    MovesDone=MovesDone+1
    CurDir=AddToDir(CurDir,-Direction,Prec)
  until MovesDone>MaxTraceDistance
end sub

Sub CountDirection(GoX,GoY,StartDir,Prec)
  var GoDir=GetDir(GoX,GoY,Prec)
  var MyX=UO.GetX()
  var MyY=UO.GetY()
  if GoDir<StartDir then
    return -1
  end if
  if GoDir>StartDir then
    return 1
  end if
  if Abs(MyX-GoX)>Abs(MyY-GoY) then
    if (GoDir==3 and GoY>MyY) OR (GoDir==7 and GoY<MyY) then
      return -1
    else
      return 1
    end if
  else
    if (GoDir==1 and GoX<MyX) or (GoDir==5 and GoX>MyX) then
      return -1
    else
      return 1
    end if
  end if
end sub

Sub PrevMoveCross(Dir,x1,y1,x2,y2,StartX,StartY,Prec)
  var x3,y3,x4,y4
  x3=StartX
  y3=StartY
  x4=StartX+(XFromDir(Dir)-StartX)*Speed
  y4=StartY+(YFromDir(Dir)-StartY)*Speed
  return LinesCrossing(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Prec)
end sub

Sub LinesCrossing(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Prec)
  if x1==x3 and y1==y3 then
    return false
  end if
  var z1=(x3-x1)*(y2-y1)-(y3-y1)*(x2-x1)
  var z2=(x4-x1)*(y2-y1)-(y4-y1)*(x2-x1)
  if z1*z2>0 then
    return false
  else
    LogInfo('Vector info:')
    LogInfo('x1= '+str(x1))
    LogInfo('y1= '+str(y1))
    LogInfo('x2= '+str(x2))
    LogInfo('y2= '+str(y2))
    LogInfo('x3= '+str(x3))
    LogInfo('y3= '+str(y3))
    LogInfo('x4= '+str(x4))
    LogInfo('y4= '+str(y4))
    return true
  end if
end sub

Sub IsDiap(X,X0,X1,Prec)
  if X<=X0+Prec and X>=X1-Prec OR X>=X0-Prec and X<=X1+Prec then
    return true
  end if
  return false
end sub

Sub GoUntilHit(GoX,GoY,Prec)
  var LastDir
  LastDir=GetDir(GoX,GoY,Prec)
  var CouldMove
  repeat
    LastDir=GetDir(GoX,GoY,Prec)
    if LastDir<>0 and not IsEnd(GoX,GoY,Prec) then
      CouldMove=TryDir(LastDir,Prec)
    end if
  until LastDir==0 or IsEnd(GoX,GoY,Prec) or not CouldMove
  return LastDir
end sub

Sub IsEnd(GoX,GoY,Prec)
  if Abs(UO.GetX()-GoX)<=Prec and Abs(UO.GetY()-GoY)<=Prec then
    LogInfo('END FOUND')
    return true
  else
    return false
  end if
end sub

Sub GetDir(GoX,GoY,Prec)
  var MyX=UO.GetX()
  var MyY=UO.GetY()
  var DiffX=Abs(UO.GetX()-GoX)
  var DiffY=Abs(UO.GetY()-GoY)
  var GoDir=0
  if (DiffX/(DiffY+0.1))>=2 then
    if (MyX>GoX) then
      GoDir=7
    else
      GoDir=3
    end if
  else

  if (DiffY/(DiffX+0.1))>=2 then
    if (MyY>GoY) then
      GoDir=5
    else
      GoDir=1
    end if
  else
 
  if (MyX>GoX) and (MyY>GoY) then
    GoDir=6
  else
  if (MyX>GoX) and (MyY<GoY) then
    GoDir=8
  else
  if (MyX<GoX) and (MyY>GoY) then
    GoDir=4
  else
  if (MyX<GoX) and (MyY<GoY) then
    GoDir=2
  end if
  end if
  end if
  end if
  end if
  end if
  return GoDir
end sub

Sub Tracer(StartDir,Direction,Prec)
  var CurDir=StartDir
  var Result
  repeat
    Result=TryDir(CurDir,Prec)
    if not Result then
      CurDir=AddToDir(CurDir,Direction,Prec)
    end if
  until Result
  return Result
end sub

Sub AddToDir(Dir,Cnt,Prec)
  var NewDir=Dir
  NewDir=NewDir+Cnt
  while NewDir>8
    NewDir=NewDir-8
  wend
  while NewDir<1
    NewDir=NewDir+8
  wend
  return NewDir
end sub

Sub TryDir(Dir,Prec)
  var BegX=UO.GetX() # Ia?aeuiia O
  var BegY=UO.GetY() # Ia?aeuiia Y
  var Counter=0
  var GoX=BegX
  var GoY=BegY
  GoX=XFromDir(Dir)
  GoY=YFromDir(Dir)
  if not IsPass(GoX,GoY) then
    LogInfo(str(GoX)+':'+str(GoY)+' is not passable')
    return false
  end if
  return TurnAndGoDir(Dir,Prec)
end sub

Sub XFromDir(Dir)
  if Dir==2 OR Dir==3 Or Dir==4 then
    return (UO.GetX()+1)
  end if
  if Dir==6 OR Dir==7 Or Dir==8 then
    return (UO.GetX()-1)
  end if
  return (UO.GetX())
end sub

Sub YFromDir(Dir)
  if Dir==8 OR Dir==1 Or Dir==2 then
    return (UO.GetY()+1)
  end if
  if Dir==4 OR Dir==5 Or Dir==6 then
    return (UO.GetY()-1)
  end if
  return (UO.GetY())
end sub

Sub TurnAndGoDir(Dir,Prec)
  var StartDir=GetDirToDir(UO.GetDir(),Prec)
  var StartX=UO.GetX()
  var StartY=UO.GetY()
  var EndDir
  var Counter=0
  GoDir(Dir,Prec)
  repeat
    EndDir=GetDirToDir(UO.GetDir(),Prec)
    wait(100)
    Counter=Counter+1
  until StartDir<>EndDir or StartY<>UO.GetY() or StartX<>UO.GetX() or Counter>=8
  if Counter>=8 then
  return 0
  end if
  if StartY<>UO.GetY() or StartX<>UO.GetX() then
  return Dir
  else
  GoDir(Dir,Prec)
    repeat
      wait(100)
      Counter=Counter+1
    until StartY<>UO.GetY() or StartX<>UO.GetX() or Counter>=StepTimeOut/100
    if Counter>=StepTimeOut/100 then
      LogInfo('Step timeout reached')
      return 0
    else
      return Dir
    end if
  end if
end sub

Sub GetDirToDir(GotDir,Prec)
   var ChangedDir=-GotDir
   ChangedDir=AddToDir(ChangedDir,5,Prec)
   return ChangedDir
end sub

Sub DirToInj(Dir)
   dim Dirs[9]
   Dirs[1]=1
   Dirs[2]=2
   Dirs[3]=3
   Dirs[4]=6
   Dirs[5]=9
   Dirs[6]=8
   Dirs[7]=7
   Dirs[8]=4

   return (Dirs[Dir])
end sub

Sub GoDir(Dir,Prec)
   dim Dirs[9]
   Dirs[1]=35
   Dirs[2]=40
   Dirs[3]=34
   Dirs[4]=39
   Dirs[5]=33
   Dirs[6]=38
   Dirs[7]=36
   Dirs[8]=37

   var DistanceX=Abs(UO.GetX()-val(UO.GetGlobal("GlobalGoX")))
   var DistanceY=Abs(UO.GetY()-val(UO.GetGlobal("GlobalGoY")))
   var GoDistance
   if (DistanceX-Prec)<Speed then
      GoDistance=DistanceX-Prec
   else
      if (DistanceY-Prec)<Speed then
         GoDistance=DistanceY-Prec
      else
         GoDistance=Speed
      endif
   endif

   UO.Press(Dirs[Dir],GoDistance)
end sub

Sub IsPass(X,Y)
  if UO.GetGlobal("BlindWalk") then
    return true
  endif

   dim Types[60]
   Types[1]=3
   Types[2]=25
   Types[3]=51
   Types[4]=63
   Types[5]=113
   Types[6]=140
   Types[7]=172
   Types[8]=219
   Types[9]=232
   Types[10]=235
   Types[11]=239
   Types[12]=243
   Types[13]=248
   Types[14]=251
   Types[15]=264
   Types[16]=267
   Types[17]=282
   Types[18]=289
   Types[19]=321
   Types[20]=379
   Types[21]=420
   Types[22]=440
   Types[23]=476
   Types[24]=499
   Types[25]=513
   Types[26]=542
   Types[27]=578
   Types[28]=586
   Types[29]=622
   Types[30]=700
   Types[31]=804
   Types[32]=1740
   Types[33]=1758
   Types[34]=1770
   Types[35]=1779
   Types[36]=1779
   Types[37]=1881
   Types[38]=1886
   Types[39]=1801
   Types[40]=1805
   Types[41]=1813
   Types[42]=1820
   Types[43]=1831
   Types[44]=1833
   Types[45]=1843
   Types[46]=1850
   Types[47]=1873
   Types[48]=1876
   Types[49]=1885
   Types[50]=1888
   Types[51]=1946
   Types[52]=1969
   Types[53]=2500
   Types[54]=2539
 
  for var i=1 TO 53 STEP 2
    if UO.PrivateGetTile(X,Y,-1,Types[i],Types[i+1]) then
      return true
    end if
  next
  return false
end sub

Sub LogInfo(Line)
  if not UO.GetGlobal("Logging")=="0" then
    UO.TextOpen()
    UO.TextPrint(str(UO.GetX())+":"+str(UO.GetY())+" - "+Line);
  end if
end sub

Sub Abs(X)
  if X>0 then
    return X
  else
    return (-X)
  end if
end sub


Top
   
 
 Post subject:
PostPosted: 2007-11-07 19:56:27 
Offline
Junior Expert
User avatar

Joined: 2004-06-24 22:08:56
Posts: 3211
Не дублируй.

Closed & Trashed.

_________________
YokoInjection CodeSweeper
Function not found?
Possession of mathematics at the level of art - a gift that is only available for election.
Sorry for my clumsy English.
Skype: d119060


Top
   
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 2 posts ] 

All times are UTC+02:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited